فهرستی از آثار قدیمی و بقاع متبرکه شیروان

1-   آثار شهر قدیمی و تپه و قلعة سارار واقع در روستای مشهد طرقی شیروان

2-   تپة ارک دست ریز واقع در روستای زوارم شیروان

3-   غار پوستین دوز واقع در نزدیکی روستای لوجلی شیروان

4-   قزار قلعه واقع در روستای زیدر شیروان

5-   آثار شهر قدیمی واقع در روستای زیدر شیروان

6-   حسینیة حاجی آخوند واقع در روستای زوارم شیروان

7-   قزار قلعه واقع در روستای تفتازان شیروان

8-   تپة ارک واقع در شهر شیروان

9-   تپة ارک واقع در روستای دوین شیروان

10-          گبرخانه شیروان واقع در 5 کیلومتری شرق شیروان

11-          گمرک تپه واقع در روستای برزل آباد شیروان

12-          تپة خواجه‌ها و آثار قدیمی واقع در روستای الاشلو شیروان

13-          غار کافر قلعه واقع در روستای گلیان شیروان

14-          قدمگاه ایوب واقع در حد فاصل  روستاهای سرداب سرانی شیروان

15-          گبرخانه واقع در روستای گلیان شیروان

16-          قزلر قلعه واقع در روستای زورام شیروان

17-          مسجد قدیمی واقع در روستای قوردانلو شیروان

18-          تپة ترمان (ترکمن) واقع در روستای قلعه چوکانلو شیروان

19-          قلعة تیموری واقع در روستای قلعه زو شیروان

20-          آثار قصبه و غار واقع در روستای هنامه شیروان

21-          مقبره بابا توکل واقع در روستای گلیان شیروان

22-          مقبره خواجه سراج الدّین واقع در روستای یقی باغان شیروان

23-          مقبره ذکریا واقع در یکی از قلل کوههای گلیل شیروان

24-          مقبره سعد الدین تفتازانی واقع در روستای کاکلی تفتازان شیروان

25-          مقبره امام زاده عبدالرحمان واقع در روستای اسطرخی شیروان

26-          مقبره امامزاده حمزة رضا واقع در روستای زیارت شیروان

27-          مقبره امامزاده عبدالرضا واقع در روستای شیروان

28-          مقبره امامزاده محمد رضا واقع در روستای مشهد طرقی شیروان

29-          مقبره امامزاده عباس واقع در روستای پیروردلو

30-          مقبره امامزاده بابا خوشگلدی واقع در روستای خانصار ( یاسرآباد ) شیروان

31-          مقبره معصوم‌زاده قاسم الحسینی واقع در روستای مختومی بزآباد ( فجر آباد)شیروان

32-          مقبره معصومزاده امام یحیی و آثار گبری و تپة قدیمی واقع در روستای منصوران شیروان

33-          مقبرة تیموری واقع در روستای زیارت شیروان

34-          مقبره شیخ مقدم و دیوارهای قدیمی واقع در روستای الله آباد شیروان

35-          مقبره بی‌بی حنیفه واقع در روستای سکه شیروان

36-          مقبره امامزاده شاهزاده عبدالله واقع در روستای فیروزه قلجق شیروان

37-          مقبره بابا شیخ واقع در روستای باغ شیروان

38-          غار دامچیک واقع در نزدیکی روستای بیک شیروان

39-          یخچال واقع در کوههای امیرانلو شیروان

40-          زیارتگاهی به نام تراش واقع در روستای بیک توکور شیروان

41-          زیارتگاه زبیدالله واقع در روستای بوانلو شیروان

42-          زیارتگاه عزیزالله واقع در روستای ترانلو شیروان

43-          زیارتگاه امام حاضر واقع در روستای گوگلی شیروان

44-          زیارتگاه جدّ سید واقع در روستای چرمه شیروان

45-          زیارتگاه جدّ سید واقع در روستای میانلوعلیا شیروان

46-          زیارتگاه جدّ سید در واقع روستای نظر علی شیروان

47-          مقبره معصوم‌زاده زورام واقع در روستای زورام شیروان

48-          آثار قدیمی واقع در روستای کورکانلو بنام مجسمه

49-          سنگ معلق چار قالدی در نزدیکی روستای گدگانلو شیروان

50-          بی بی حور بی نور واقع در نب تپه ارک شیروان

51-          مقبره امام زاده غیبی واقع در جنب تپه ارک شیروان

52-          زیارتگاهی واقع در روستای شرکانلو شیروان

53-          زیارتگاهی واقع در روستای اوغاز شیروان

54-          آثار قدیمی واقع در روستای حصار و علیمحمد

55-          تپه ماسورة شیروان واقع در 4 کیلومتری مغرب امامزاده حمزة رضا(ع)

56-          تپه زیارت شیروان واقع در یک کیلومتری مغرب امام زاده حمزه رضا (ع)

 

مقیمی ، محمد اسماعیل ، جغرافیایی تاریخی شیروان

/ 0 نظر / 13 بازدید