حقیقت نه مجاز است ...

 دنیای مجازی را ساختیم تا از زشتی های حقیقت به آن پناه بیاوریم بی خبر از اینکه زشتی ها پرداخته ی خودمان بود و آنها را هم با خود آوردیم

/ 1 نظر / 12 بازدید
احسان

نه عزیز...اینطورها هم نیست...حداقل اینجا مجاز قشنگ تری از آن حقیقت است...