دلگیرم

دلگیرم از فرزانگی

دارم سر دیوانگی

کز خود دهم بیگانگی

هم خاص را هم عام را

خواهم جنونی صف شکن آشوب جان مرد و زن

کارد به شورش تن به تن

هم پخته را هم خام را

/ 0 نظر / 21 بازدید