بازی

در ساحل کودکی را دیدم گستاخانه به دریا  لگد میزد

و امواج سر به دنبال او می گذاشتند و باز پس می رفتند تا او پیش آید

کودک و دریا گرم بازی بودند...

/ 1 نظر / 20 بازدید