قلعه حیوانات

در کوچه، گوسفندم
در مدرسه، طوطی
در اداره، گاو
به خانه که می رسم سگ می شوم
چوپانی از برنامه کودک داد می زند:
گرگ آمد! گرگ آمد!
و من کنار بخاری
شعر تازه ام را پارس می کنم!

/ 1 نظر / 22 بازدید
احسان

هرچه پسندیدم ثبت نشد لعنتی[چشمک] پست قبلی که باشد همه چی رنگ خواهد گرفت...[گل]