زردشت کیست

بهترین راه شناخت زردشت،این بزرگترین بینشمند جهانی که از سرزمین اریا به پا خاسته است تا با اندیشه های نیک ،مردم را به راه راست رهبری نماید،سروده های اسمانی او به نام ـ گاتها ـ میباشد که سروده هایی مردمی است.زردشت در این سروده ها از ازادی،والایی،راستی،درستی،پاک دلی،دوری از کژی و فریب و دغلی سخن میگوید...در این سروده ها نه دستور کشتن ونه دستور چاپیدن مردم و نه فرمان های دست و پا بریدن است و نه سنگسار و سنگباران....نه از بردگی ها سخن میگوید ونه از پست و خوار کردن ادمیان...نه از شکنجه و ازار سخنی به میان میاورد و نه کسی را از پروردگار خود می ترساند.همه جا بر ادمیان ارج و ارزش مینهد وانان را والا وبا گوهر وبا منش میداند.روی سخن او همه جا با همه مردم است و هیچگاه با گروه و تیره ای ویژه ای گفتگو نمیکند.اهورا مزدا در این سروده های شیوا و دلنشین،افریننده نیکی و نیکوکاری و خوشبختی است که از ان همه ادمیان میباشد....زردشت هماره اندیشه و راه خود را بر سه پایه و ستون استواری که از هیچ باد و بارانی هیچگاه گزندی نخواهد یافت،بنیاد نهاده و از ان به هیچ روی دور نشده است...پندا رنیک...گفتار نیک....کردار نیک. اگر همه نوشتار های دیگران را در سراسر جهان برسی نماییم شدنی نیست که بتوان همانند انها را یافت....زردشت ،خرد پاک و اندیشه نیک و نهاد راستی و درستی را برای نزدیکی به اهورا مزدا{هستی خردبخش ودادار دانا}،بهترین راه میداند. او میگوید که تنها در پرتو راستی و فروغ درخشان درست کرداری است که میتوان به پاداش و خوشبختی رسید و نیک و شاد در ارامش زیست.زردشت پیوسته از اهورا مزدا میخواسته است که با خرد خود به مردم دانایی ارزانی دارد،ادمیان را به راه راستی و درستی رهبری نماید و تخم مهربانی و پاکدلی و برادری در میان انان بپاشد و همگان را از هر گونه گزند و آسیبی به دور دارد.

/ 0 نظر / 8 بازدید