سده تحریم تنباکو

یکمرتبه از میان جمعیت که در اطراف ارک مجتمع بودند ،یک نفر سید با شمشیر برهنه و جمع کثیری نیز دنبال او به جانب نایب السلطنه حمله آوردند .نایب السلطنه همین که از فاصله دور این وضع وحشت انگیز را مشاهده نمود فورا به ارک برگشت . شورشیان نیز تعقیب نموده در میان ارک خودشان را تا نزدیکی نایب السلطنه رسانیدند ،که ناگاه سید شمشیر را به قصد او پرتاب نمود .نایب محمود از نوکران وفادار او چوب که در دست داشت جلوی شمشیر انداخت . نایب السلطنه در آن گیر و دار از دهشت قضا را زمین هم قدری گل آلود بود پایش لغزش کرده از یک پهلو به گل در افتاد ... فورا چاکران او را در بر گرفته ، دست به دست قدری بردن تا اینکه در آن نزدیکی اسبی بی زین و برگی فقط با جل نمدین حاضر بود به تعجیل اسب را رانده  نایب السلطنه را به همان وضع ، با لباس گل آلود به داخل عمارت رسانیده ، درهای عمارت را بستند. نایب السلطنه که به اندرون رسید غش کرد و بیهوش افتاد.

(عکس تزئینی)

/ 0 نظر / 24 بازدید